Klubnyheder

Dagsorden til AB's ordinære generalforsamling

3. marts 2023, 10.17

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING 7/3-2023 kl. 19.00

– afholdes i glasburet i Sportscaféen


1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne regnskabsår samt statusopgørelse pr. 31. december 2022 til godkendelse, jf. §25.

4. Fastsættelse af evt. særkontingent

5. Indkomne forslag

A. Der fremsættes forslag til vedtægtsændringer:

Nuværende §26.

Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor.

Revisor vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Den statsautoriserede revisor lønnes med et honorar, hvis størrelse skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

Skulle den valgte revisor få varigt forfald, kan Hovedbestyrelsen i hans sted vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.


FORSLAG TIL ÆNDRING:

§26.

Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor som vælges af 

Hovedbestyrelsen.


Vedtages ovenstående betyder det at pkt. vedr. revisor udgår af GF dagsorden


6. Valg af forretningsudvalg jvf. §21

A. Formand – 2 år, se kandidatliste

B.  Sekretær – 2 år, se kandidatliste


7. Valg af revisor, jf. §26 (på valg i år)


8. Eventuelt


KANDIDATLISTE - FORRETNINGSUDVALGET

Formand: Ulrik Rasch (på valg)

Sekretær: Ulrik Grage (på valg)


Printbar version: Klik her